logo youtube

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1208/3.9.2013

on .

ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1207/3.9.2013

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν.4174/2013.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 170 Α'), με τις οποίες τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 166 Α') και συγκεκριμένα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1205/30.8.2013

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011 και 2012 και φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2013.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

Πολ.1206/30.08.2013

on .

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών - Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών

(ΦΕΚ Β' 2237/10-09-2013)

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1204/29.8.2013

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Αριθμ. ΠΟΛ 1204/2013

(ΦΕΚ Β' 2226/10-09-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

Πολ. 1203/28.08.2013

on .

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2013 - 2014, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.

Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού, που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2 - 3,3%.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1202/27.8.2013

on .

ΘΕΜΑ: Μη αυτεπάγγελτος συμψηφισμός εισφορών που εισπράττονται ή παρακρατούνται από τις Δ.Ο.Υ. υπέρ του Ι.Κ.Α.

Με την παρούσα κοινοποιείται η αριθμ. 186/2013 γνωμοδότηση του Α τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, (εφεξής Ν.Σ.Κ.), η οποία έγινε αποδεκτή με την από 5-8-2013 επισημειωματική επ' αυτής πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Εκτύπωση

Πολ. 1201/23.08.2013

on .

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΥΟ Πολ. 1126/2013, όσον αφορά στην προώθηση του διαμετακομιστικού εμπορίου

Έχοντας υπόψη :
1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α' 59/07.03.2013),

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1200/21.8.2013

on .

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1106485/62220/0016 απόφασης (ΦΕΚ 1685/Β΄/2001) «Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων», όπως ισχύει, και της απόφασης με αριθμό πρωτ. 11142200/8853/0016 (ΦΕΚ 1945/Β΄/2006) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΠΟΛ 1200/2013

(ΦΕΚ Β' 2122/28-08-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

Πολ. 1198/21.08.2013

on .

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπανών αγοράς αγαθών που πραγματοποιούνται από εταιρείες με έδρα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, μέσω τριγωνικών συναλλαγών

Με αφορμή ερωτήματα προς την υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

ΠΟΛ. 1199/20.08.2013

on .

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών κατά την έξοδο εταίρου προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012.

Μετά από προφορικά και γραπτά ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ως προς τα θέματα αρμοδιότητάς μας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Εκτύπωση

Πολ. 1197/20.08.2013

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 20.8.2013, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Θήρας.

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

Πολ. 1195/08.08.2013

on .

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση αναπηρίας, για τη χορήγηση απαλλαγών-ελαφρύνσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ) και στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

Πολ. 1194/07.08.2013

on .

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο.  Πολ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, με διαχειριστική περίοδο που έληξε από την 01.01.2013 έως και την 28.02.2013.

(ΦΕΚ Β' 1997/14.08.2013)

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

Πολ. 1193/05.08.2013

on .

ΘΕΜΑ: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

Πολ. 1196/02.08.2013

on .

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 233/2013 Γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με την επανάληψη διαδικασίας σε εκτέλεση πρωτόδικων αποφάσεων και την παράλληλη άσκηση έφεσης

Εκτύπωση

Πολ. 1192/30.07.2013

on .

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό πρωτ. 1114200/8853/0016/27.12.2006 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών

Έχοντας υπόψη:

Εκτύπωση

Πολ. 1188/30.07.2013

on .

Τροποποίηση της Πολ. 1225/2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄) και ειδικότερα της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ιδίου νόμου.

Εκτύπωση

ΠΟΛ.1273/29.7.2013

on .

Θέμα: Υποχρέωση ή μη ασφάλισης των οχημάτων στις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας (Μ) καθώς και στις
περιπτώσεις άρσης της ακινησίας τους.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, διευκρινίζονται με την παρούσα τα ακόλουθα:

Εκτύπωση

Πολ. 1191/29.07.2013

on .

ΘΕΜΑ: Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994

(ΦΕΚ Β' 1926/08-08-2013)

Έχοντας υπόψη: