Εκτύπωση

Α 1482/2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2020 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της περ.1 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,όπως ισχύουν.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (Α’82 ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.2214/1994 (Α’75), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (Α΄242) και τις διατάξεις των παρ.1,2 και 3 του άρθρου 35 του ν.3986/2011(Α΄152), όπως τέθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4346/2015 (Α΄152) και τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4410/2016 (Α΄141).
4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «περί του Oργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
5. Την υπ΄αριθμ Δ5Α 1123655 ΕΞ/6-8-2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1964/Β΄), «Ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α. Ε.(ΔΙΑΣ Α.Ε)».
6. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ 2019/18-7-2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών(Β΄3051), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
7. Τις διατάξεις του ν 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 41 αυτού.
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2020, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων.
9.Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2020 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2020, που λήγει την 31-12- 2019, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την 15-1-2020.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι . ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Εθνικό Τυπογραφείο (για άμεση δημοσίευση)
2. Όλες τις Δ.Ο.Υ.
ΙΙ . ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Γραφείο κου Υπουργού Οικονομικών.
2.Γραφείο κου Υφυπουργού Οικονομικών
3.ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (με την παράκληση άμεσης κοινοποίησης στους φορείς είσπραξης)
Αμερικής 21Α , 106 80 ΑΘΗΝΑ
 ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (με την παράκληση άμεσης κοινοποίησης στους φορείς
είσπραξης)
Σκουφά 50, 106 72 Αθήνα
 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΙΑΣ Α.Ε)
Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, 151 25 Μαρούσι
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Δ/νση (Δ12) Οργάνωσης, Προγρ.& Μελετών
Ακαδημίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)
Δ/νση Marketing- Τομέας Χρηματ/κών Προϊόντων & Υπηρεσιών
Σταδίου 60, 101 88 ΑΘΗΝΑ
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πανεπιστημίου 21 – 102 50 ΑΘΗΝΑ
4. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
5.Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
6.Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση»
7. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1Γραφείο κου Διοικητού Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2.Γραφείο κου Γενικού Διευθυντού Φορολογικής Διοίκησης.
3.Γραφείο κου Γενικού Δ/ντού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού
4.Όλες τις Φορολογικές Δ/νσεις και Τμήματα
5.Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ
6. Δ/νση Εισπράξεων
7. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
8. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
9. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης
10. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
11. Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας , Τμήμα Β΄