Εκτύπωση

Ε 2207/2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. A.1458/13-12-2019 (Β΄4630) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ΄αριθμ. Α.1458/13-12-2019 « Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τις φορολογικές αποθήκες προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/2001» Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 4630 Β΄ και ισχύει από τη δημοσίευσή της (13-12-2019).
Με την κοινοποιούμενη απόφαση παρατείνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2020 η προθεσμία που τέθηκε με το άρθρο 2 «μεταβατικές διατάξεις» της υπ΄ αριθμ. Α.1288/18-07-2019 (Β΄ 3083) όμοιας, προκειμένου να προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τις δεξαμενές αποθήκευσης ή τοποθέτησης προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/2001 (κρασιών) των φορολογικών αποθηκών που ήδη λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω απόφασης (31-07-2019) και οι οποίες δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης για τις εν λόγω δεξαμενές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ