Εκτύπωση

Α 1277/ 2019

on . Posted in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροποποίηση της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ Β΄3398) περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν.4174/2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), όπως ισχύουν.
3. Την Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄3398) περί αποδεικτικού ενημερότητας, όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
6. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
7. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 968), όπως ισχύει.
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων πολιτών, για την χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 της κατ’ εξουσιοδότησης του άρθρου 12 του ν.4174/2013 Απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Στα αποδεικτικά μηνιαίας ισχύος που εκδίδονται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού, το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα με τον αριθμό ταυτότητας ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ) εφόσον υφίσταται. Στις περιπτώσεις ύπαρξης α) συνολικών βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και εφόσον δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου για τον αιτούντα ή και για το νομικό πρόσωπο για οφειλές του οποίου ο αιτών το αποδεικτικό έχει ευθύνη καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και β) συνολικών βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τριάντα (30) ευρώ, δεν απαιτείται η αναγραφή του ακινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές, η αναγραφή του ακινήτου δεν απαιτείται και στη σχετική αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.».
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.9.2019.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο για Δημοσίευση στο τεύχος Β'.
2. Αποδέκτες πίνακα Γ .
3. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών.
4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (με την παράκληση να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, ύστερα από επικοινωνία και συνεννόηση με το Αυτοτελές
Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας).
6. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
7. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ.

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αποδέκτες πίνακα Α, Β, Δ, ΣΤ, Ζ, Η, Ι, Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι.

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3) Γραφείο Υφυπουργού
4) Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
5) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών
6) Όλες τις Διευθύνσεις, Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία του Υπουργείου
Οικονομικών
7) Δ/νση Εισπράξεων- Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
8) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
9) Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση